תקרות הפקדה לקרן פנסיה וקרן השתלמות – שנת 2016

מדינת ישראל מעודדת את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס, אך מגבילה את היקף ההטבות הללו על ידי הגדרת תקרות הפקדה מזכות לכל אחד מהמוצרים.

במאמר זה נסקור את תקרות ההפקדה במוצרי הגמל השונים לשנת 2016, ונפרט מספר דרכים שבהן תוכלו להרוויח יותר מהטבות המס ולהגדיל את החיסכון.

לתקרות ההפקדה לשנת 2015 - קראו כאן.

לתקרות ההפקדה לשנת 2017 - קראו כאן.

1. תקרות הפקדה לעצמאים

  תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסהאחוז ההפקדה המירבי
המזכה בהטבה במס הכנסה
16%7%
סכום הפקדה שנתי מירבי
המזכה בהטבות במס הכנסה
33,408 ₪18,270 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה שנתי מירבי
המזכה בפטור ממס רווח הון
אין תקרה - פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
18,240 ₪

2. תקרות הפקדה לשכירים

  תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסהאחוזי הפקדה מירביים המזכים בהטבות במס הכנסה22.83% מהשכר,
הנחלקים ל-7% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק לתגמולים ו-8.33% הפקדות מעסיק לפיצויים
10% מהשכר,
הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק
סכום הפקדה חודשי מירבי
המזכה בהטבות במס הכנסה
3,880 ₪
(או 22.83% מהשכר - הנמוך מביניהם)
1,571 ₪
(או 10% מהשכר - הנמוך מביניהם)
תקרת השכר אשר הפקדות מעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת23,660 ₪
(2.5 פעמים השכר
הממוצע במשק)
תקרת שכר לזכאות לניכוי בגין
הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח
21,750 ₪
תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס
לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה
(תקרת הכנסה מזכה)
8,700 ₪
תקרה נוספת עבור שכירים
להם יש שכר לא מבוטח
(כדוגמת הכנסה כעצמאים)
8,700 ₪
הטבות מס רווח הוןסכום הפקדה חודשי מירבי
המזכה בפטור ממס רווח הון
אין תקרה - פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
1,571 ₪ או 10% מהשכר -
הנמוך מביניהם

דוגמאות להמחשה

א. שכיר המשתכר 10,000 ש"ח, המעסיק מפקיד לפנסיה על כל השכר והעובד מפקיד 7% משכרו (700 ש"ח בחודש)

1. השכיר יהנה מזיכוי מס בגובה 35% על חלק מהפקדתו בהתאם לתקרת השכר לזיכוי למס של 8,700 ש"ח. סך הזיכוי שיקבל עומד על 213 ש"ח כאשר החישוב הוא 8,700 ש"ח * 7% * 35% (תקרת השכר * שיעור הפקדה מירבי * זיכוי של 35%).

2. מכיוון שהשכר נמוך מתקרת השכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, ההפקדות לפנסיה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת.

ב. שכיר המשתכר 10,000 ש"ח, המעסיק מפקיד לפנסיה על כל השכר והעובד מפקיד 5.75% משכרו (575 ש"ח בחודש)

1. השכיר יהנה מזיכוי מס בגובה 35% על כל הפקדתו. איך זה יכול להיות? מכיוון שהעובד מפקיד פחות מ-7%, ההפקדה החודשית שלו נמוכה מתקרת ההפקדה הנומינלית לזיכוי. ונפרט:

סך הזיכוי שיקבל עומד על 201 ש"ח, כאשר החישוב הוא 10,000 ש"ח * 5.75% * 35% (השכר המבוטח * שיעור ההפקדה בפועל * זיכוי של 35%).

תקרת ההפקדה המזכה בזיכוי היא (כפי שראינו בדוגמא הקודמת) 213 ש"ח.

מכיוון שסך ההפקדה נמוך מתקרת ההפקדה המירבית לזיכוי - השכיר יהנה מזיכוי מלא על הפקדותיו.

2. מכיוון שהשכר נמוך מתקרת השכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, ההפקדות לפנסיה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת.

ג. שכיר המשתכר 10,000 ש"ח, המעסיק מפקיד לפנסיה על 70% מהשכר והעובד מפקיד 7% מכל שכרו (700 ש"ח בחודש)

1. כמו בדוגמא הראשונה, השכיר יהנה מזיכוי מס בגובה 35% על חלק מהפקדתו בהתאם לתקרת השכר לזיכוי למס של 8,700 ש"ח. סך הזיכוי שיקבל עומד על 213 ש"ח כאשר החישוב הוא 8,700 ש"ח * 7% * 35% (תקרת השכר * שיעור הפקדה מירבי * זיכוי של 35%).

2. מכיוון שקיימת לשכיר הכנסה לא מבוטחת בגובה 3,000 ש"ח, על הפקדותיו לפנסיה בעבור רכיב זה הוא זכאי גם להטבות מס בצורת ניכוי. כלומר - הקטנת ההכנסה החייבת בגובה ההפקדה, שמייצרת הטבת מס בהתאם למדרגת המס בה נמצא השכיר.

3. שהשכר נמוך מתקרת השכר של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, ההפקדות לפנסיה לא ייזקפו לעובד כהכנסה חייבת.

3. תקרות הפקדה לשכירים שהם גם עצמאים

שכירים שהם גם עצמאים לא נהנים מתקרת הפקדות כפולה לקרנות הפנסיה וההשתלמות, אך בהחלט נהנים מגמישות רבה יותר בהפקדות שלהם למוצרים הפנסיוניים.

א. שכירים שהם גם עצמאים - הפקדות לקרן פנסיה

שכירים שהם גם עצמאים נהנים מהטבות המס בשלב ההפקדה להן זכאים שכירים בהתאם לגובה השכר שלהם, ובנוסף לזה יכולים להפקיד עד תקרת ההפקדות לעצמאים (16%) על הכנסתם הקובעת, אך רק במידה שלא עברו את סכום ההפקדה השנתי המירבי במוגדר לעצמאים (33,408 ₪ בשנת 2016).

כל ההפקדות לקרן פנסיה, גם כשכירים וגם כעצמאים, יהיו פטורות ממס רווחי הון בעת היציאה לפנסיה.

ב. שכירים שהם גם עצמאים - הפקדות לקרן השתלמות

כאן נהנים שכירים שהם גם עצמאים יותר משכירים, מכיוון שהם יכולים לפתוח קרן השתלמות גם במידה שהמעסיק לא מעוניין לפתוח להם קרן השתלמות מטעמו, וליהנות מפטור על מס רווחי הון על הפקדותיהם עד תקרת ההפקדה השנתית לעצמאים (18,240 ₪ בשנת 2016).

במידה ואדם שהוא גם שכיר וגם עצמאי מקבל קרן השתלמות במקום העבודה, הוא אינו נהנה מתקרת ההפקדות כפולה לקרן ההשתלמות, והתקרה השנתית המוגדרת חלה על סך הפקדותיו כשכיר וכעצמאי.

4. איך להשתמש בתקרות ההפקדה על מנת למקסם את הטבות המס?

א. טיפ מס' 1 - להפוך את קרנות ההשתלמות לתוכניות חיסכון לילדים ולכל מטרה (עצמאים ושכירים)

למרות שהמאמר הזה מתמקד בתקרות ההפקדה, הטיפ הראשון שלנו מדבר על הפקדות מעבר לתקרה. החקיקה בישראל למעשה אינה מגביל את סכומי ההפקדה לקרן ההשתלמות אלא רק את הטבות המס, וכך יכולים גם עצמאים וגם שכירים להפקיד בקרן ההשתלמות סכומים כמעט ללא הגבלה (עצמאי – ללא הגבלה ושכיר – עד 100% מהשכר).

למה זה טוב?

מפני שגם דחיית מס היא הטבת מס גדולה מאוד, ובאמצעות ההפקדה לקרן השתלמות, ניתן לדחות את המס על רווחי ההון למועד משיכת הכספים אי שם בעתיד.

ניתן דוגמא – שני חוסכים מפקידים היום אלף ש"ח. הראשון מפקיד בקרן השתלמות ומשלם מס רווח של 25% בעוד 30 שנים, והשני מנהל את כספו בשוק המניות ומשלם מס של 25% על הרווחים שהוא משיג מדי שנה. שניהם משיגים תשואה שנתית של 6%, ואחרי 30 שנים, החוסך הראשון ימצא את עצמו עם תשואה אחרי מס של 356% ואילו השני עם תשואה של 275%. פער גדול של כ-80% בחיסכון נטו.

taxes_o_272100

קיימים היום שני מוצרים נוספים שמאפשרים דחיית מס בדומה למה שתיארנו, קופת הגמל להשקעה ופוליסת החיסכון

שני המוצרים הללו מאפשרים חיסכון תוך שמירה על נזילות מלאה של הכספים ודחיית מס למועד משיכת הכספים.

דמי הניהול בפוליסת החיסכון גבוהים מאלו שניתן להשיג בקרנות ההשתלמות, אך קופת הגמל להשקעה מציעה דמי ניהול דומים לדמי הניהול בקרנות ההשתלמות, ויתרונות מיסוי שלא קיימים בפוליסות החיסכון כגון אפשרות להעביר את כספי החיסכון מחברה לחברה מבלי שהדבר יחשב אירוע מס, ופטור ממס רווחי הון למי שימשוך את הכספים כקצבה בגיל פרישה (קראו עוד על קופות גמל להשקעה כאן).

החיסרון בהפקדה לקופת גמל להשקעה - תקרת הפקדה של 70 אלף ש"ח לאדם בשנה (ולמשפחה בת 4 נפשות - תקרה של 280 אלף ש"ח).

שורה תחתונה – ניתן להפקיד לקרן ההשתלמות גם מעבר לתקרת ההפקדה, וליהנות מדמי ניהול נמוכים, תשואות טובות ודחיית המס על רווחי ההון הנצברים בקרן. מצד שני, קופת הגמל להשקעה מאפשרת ליהנות מהטבות מס דומות לאלו שבהפקדת כספים לקרן ההשתלמות מעל התקרה, ולכן שווה לשקול גם אותה בתיק החיסכון המשפחתי.

ב. טיפ מס' 2 - עצמאים עם הכנסה הנמוכה מ-261,000 ש"ח בשנה? קרן ההשתלמות מציעה לכם את תכנית החיסכון (לא לפנסיה) היחידה בארץ שפטורה ממס על רווחי הון (עצמאים)

למרות שהטבות המס שמקבלים עצמאים ממס הכנסה מוגבלות לתקרת הפקדה של 7%, הפטור ממס על רווחי הון חל גם על הפקדות מעל תקרה זו, ועד תקרה של 18,210 ₪ (בשנת 2016).

כך יכול כל עצמאי לפתוח קרן השתלמות לכל ילד ולכל מטרה, להפקיד בהן בסה"כ בכל שנה 18,210 ₪, וליצור למעשה מספר תכניות חיסכון נפרדות, הנהנות מפטור מלא על מס רווח הון.

ה"טריק" הזה יכול להגדיל את החיסכון העתידי של החוסך ושל משפחתו בעשרות ואף מאות אחוזים (בהתאם למשך תקופת החיסכון).

ג. טיפ מס' 3 - רוצים לנהל את תיק ההשקעות שלכם באופן עצמאי ולצמצם את העמלות ודמי הניהול? פתחו קרן השתלמות (עצמאים)

כאמור, אחד היתרונות הגדולים של קרן השתלמות הוא היכולת לעבור בין מסלולי השקעה ואף בין חברות ביטוח ובתי השקעות, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס, ובכך ליהנות מחבות מס נמוכה גם להפקדות המבוצעות מעבר לתקרת ההפקדה.

וכך, חוסכים רבים בוחרים למעשה להעביר את תיק ההשקעות שלהם לתוך קרן ההשתלמות, ולנהל את כספם בצורה עצמאית, במסגרת קרנות שנקראות IRA ומאפשרות לחוסך לקנות ולמכור ניירות ערך באופן עצמאי. כך נהנים החוסכים מעמלות קניה ומכירה נמוכות, דמי ניהול נמוכים, ובמקביל נהנים מהטבות מס עד התקרה המוגדרת ומדחיית מס לכספים שהופקדו מעל תקרת ההפקדה.

השתלמות-וגמל-IRA

ד. טיפ מס' 4 - כל ההפקדות לקרן הפנסיה פטורות ממס על רווחי הון. ללא תקרת הפקדה (עצמאים)

עצמאים פחות אוהבים להפקיד לפנסיה. הכסף תמיד נדרש לפעילות העסק, והמחשבה על לסגור את הכסף לזמן ארוך כל כך אינה באה בטבעיות. ועדיין, הטבות המס שמעניקה המדינה לעצמאים החוסכים בקרן הפנסיה משמעותיות ומגיעות לתקרה של למעלה מ-10,000 ש"ח בשנה.

תקרת ההפקדה לעצמאי לקרן הפנסיה עומדת בשנת 2016 33,408 שקלים (16% מהכנסה של 208,800 ש"ח), ועצמאים שיפקידו סכום זה יקבלו הטבת מס בגובה של 10,774 ש"ח (כ-32%) על ההפקדות.

ה. טיפ מס' 5 - הפקידו לפנסיה גם עבור השכר שאינו מבוטח על ידי המעסיק (שכירים)

חוסכים שיש להם שכר לא מבוטח, הכנסה שעבורה המעסיק לא מפקיד לקרן הפנסיה, יכולים להפקיד כספים נוספים באופן עצמאי לקרן הפנסיה ולקבל הטבת מס נוספת.

במרבית המקרים כדי לקבל את הטבת המס הנוספת צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

ו. טיפ מס' 6 - אל תסתפקו במינימום – הפקידו יותר לפנסיה ותיהנו מהטבות מס וחיסכון גדולים יותר (שכירים)

הטבות המס שמקבלים שכירים בעת ההפקדה לפנסיה נחלקות ל-2:

א. זיכוי (החזר) של 35% על הפקדה חודשית של עד 609 ש"ח (הטבה של עד 213 ש"ח לחודש).

ב. ניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס) – הקטנת ההכנסה החייבת במס בהתאם לסכומים המופקדים לפנסיה. גובה הטבת המס מחושב לפי מכפלת הסכומים המופקדים בשיעור המס השולי של החוסך.

סכום ההפקדה המינימלי של שכירים עומד כיום על 5.5%, ואילו תקרת ההפקדה על 7%. הגדלת שיעור ההפקדה לתקרה מגדילה את הטבת המס במאות ש"ח בשנה ויכולה להגדיל את הפנסיה העתידית בעד 10%.

5. איך מחשבים את הטבות המס בהתאם לתקרות ההפקדה?

א. סיכום הטבות המס לעצמאי בהפקדה לפנסיה

 הטבת ניכוי מס' 1הטבת זיכויהטבת ניכוי מס' 2
כמה ניתן להפקיד?עד 7% מתקרת הכנסה מזכה שנתית של 208,800 ש"חעד 5% מתקרת הכנסה מזכה שנתית של 208,800 ש"חעצמאי שהפקיד 7% לניכוי ו-5% לזיכוי זכאי להפקיד עוד 4% מתקרת ההכנסה המזכה השנתית
אופן ביצוע החישוב
(מספרים שנתיים)
208,800 * 7%=14,616 ש"ח208,800 * 5% = 10,440 ש"ח208,800 * 4% = 8,352 ₪
שווי הטבת המסמכפלת סכום ההפקדה בשיעור המס השולי של החוסך10,440 * 35% = 3,654 ₪.מכפלת סכום ההפקדה בשיעור המס השולי של החוסך

תוכלו לבדוק את הטבות המס להן אתם זכאים באמצעות מחשבון הטבות המס לעצמאים של אלמגור.

ב. סיכום הטבות המס לשכיר בהפקדה לפנסיה

  פרמיה לזיכוי
סעיף 45א(ה) לפקודה
פרמיה לניכוי
סעיף 47(ב)(2) לפקודה
שכיר שהוא לא "עמית מוטב"לגבי משכורת מבוטחת7% מההכנסה המבוטחת, עד למשכורת של 8,700 ש"חלא קיים ניכוי
לגבי משכורת לא מבוטחת5% מהמשכורת ברוטו עד 8,700 ש"ח, בניכוי הסכומים שהופקדו כשכיר.עד 5% מההכנסה הלא מבוטחת ולא יותר מ 8,700 ש"ח
שכיר שהוא "עמית מוטב"לגבי משכורת מבוטחת7% מההכנסה המבוטחת, עד למשכורת של 8,700 ש"חלא קיים ניכוי
לגבי משכורת לא מבוטחת5% מהכנסה לא מבוטחת ועד הכנסה ברוטו של 17,400 ₪עד 11% משכר זה בכפוף לתנאי הנמוך מבין:
1. סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד 8,700 ש"ח לחודש.
2. תקרת הכנסה בגובה 34,800 ש"ח לשנה, בניכוי הגבוה מבין: ההכנסה המבוטחת או 8,700 ש"ח

הסברים למונחים בטבלה:

- "הכנסה מבוטחת" - הכנסה לגביה קיים לשכיר חיסכון פנסיוני בשיתוף המעביד. התקרה: המעסיק יכול להפקיד לעובד עד 7.5% מ-2.5 פעמים השכר הממוצע במשק = 1,972 ש"ח.

- "הכנסה לא מבוטחת" - הכנסה כעצמאי או עבור שעות נוספות, בונוסים וכדומה. התקרה: לא יותר מההפרש שבין 8,700 ₪ לבין ההכנסה המבוטחת.

- "עמית מוטב" - יחיד שבשל הכנסתו, הופקדו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה, על ידי המעסיק ובאופן עצמאי, בסכום גדול מ-16% מסך השכר הממוצע לשנת 2016 במשק (9,464 ש"ח), כלומר - 1,514 ש"ח לחודש ו- 18,171 לשנה.

תוכלו לבדוק את הטבות המס להן אתם זכאים באמצעות מחשבון הטבות המס לשכירים של אלמגור.

קבלו הצעות מעולות לפנסיה וחיסכון:בחרו מוצר:

קרן פנסיהביטוח מנהליםקרן השתלמותקופת גמל להשקעה

לחיצה על כפתור זה מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של savey ולתנאי השימוש באתר.

הרשמו לעדכונים והטבות:

פנו אלינו
בכל שאלה:
המפרסמים שלנו:

הרשמו ותמשיכו לחסוך כל החיים:

המפרסמים שלנו:

*תכני האתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ או תכנון פנסיוני או ביטוחי המותאמים לצרכיו של כל אדם. והם מהווים מידע כללי בלבד.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

אהבתם? נשמח אם תשתפו:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *